Navigation

agenda ledenvergadering

Uitnodiging.

Aan: Alle leden van de voetbalvereniging C.E.C.

Hierbij wordt U uitgenodigd voor het bijwonen van de algemene jaarvergadering van de v.v. C.E.C.
te houden in het clubgebouw “ Cesponec”
Kijlweg 8
7881 JD Emmer-Compascuum

Woensdag 09 Januari 2019 aanvang: 20.00 uur

Voorzitter: René Wijnands
Notulist: Vanessa Broekmann

Agenda:

1.) Opening.

2) Herdenking

3.). Keuring Notulen vorige vergadering
+ Jaarverslag secretaris.

4.) Financieel verslag.

5.) Algemene stand van zaken.

6.) Bestuursverkiezing.
Aftredend:
Jan Knegt niet herkiesbaar
Vanessa Broekmann herkiesbaar

Kandidaten en tegenkandidaten kunnen tot ½ uur voor aanvang van de vergadering worden aangemeld bij de voorzitter

7.) Rondvraag.

8.) Sluiting.

Alle leden zijn van harte welkom,

Het bestuur,
Voetbalvereniging C.E.C.